Op de Amstelschool wordt handelingsgericht gewerkt (HGW) met kinderen

Bij deze werkwijze gelden zeven samenhangende uitgangspunten. Het biedt een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering. Hierbij staan de volgende vragen centraal: wat doen we al handelingsgericht en wat zouden we meer handelingsgericht willen doen?

De zeven uitgangspunten van HGW:
  1. Onderwijsbehoeften staan centraal;
  2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;
  3. De leerkracht doet ertoe;
  4. Positieve aspecten zijn van groot belang;
  5. We werken constructief samen;
  6. Ons handelen is doelgericht;
  7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Onderwijsbehoeften staan centraal

Bij iedere leerling kijken we wat deze nodig heeft om een bepaald doel te behalen. Bij passend onderwijs krijgt de ene leerling meer of minder leertijd en intensievere instructie of begeleiding dan de andere. Essentieel in het omgaan met verschillen is hoe we naar kinderen kijken. Onderwijsbehoeften spelen hierbij een belangrijke rol: wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te bereiken? Om welke vaardigheid gaat het? Welke aanpak heeft het hiervoor nodig? Deze vragen stimuleren ons om anders te kijken. We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een kind (welk probleem het heeft), maar meer op wat het nodig heeft en welke aanpak een positief effect heeft. We redeneren bewust van ‘wat het kind hééft (probleem)’ naar ‘wat het kind nódig heeft’.
Naast deze methodische aanpak zetten we onderwijsassistentes in. Deze werken met kinderen die extra hulp nodig hebben en met kinderen die extra uitdaging nodig hebben.