Wereldverkenning en cultuureducatie

In het schooljaar 2017-2018 start de Amstelschool met een andere manier van lesgeven voor de zaakvakken. Dit was al langer de wens van het team, vanuit de visie die wij samen hebben geformuleerd. Daarbij staan de balans tussen cognitieve en creatieve ontwikkeling centraal, er voor zorgen dat kinderen mede-eigenaar zijn van hun leerproces en het werken aan de vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben (de zogeheten 21st Century Skills).
Werken vanuit thema’s
Biologie, aardrijkskunde en geschiedenis worden niet meer vanaf groep 5 als losse vakken aangeboden, maar vanuit thema’s. Hiermee beginnen we al in groep 1. We maken daarbij gebruik van de methode DaVinci. Met dit leerplan worden alle kerndoelen die vallen onder Oriëntatie op Jezelf en de wereld in een samenhangend geheel behandeld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. Ook onderwerpen die vallen onder techniek, natuur- en scheikunde, filosofie en levensbeschouwing komen aan de orde. Met 1 centrale les per week zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt.  Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal.  Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee.
Innovatief onderwijs
We leren kinderen overzicht te krijgen en te houden over hun leerproces middels het invullen van een helikoptermodel voor elk thema. In dit innovatieve helikoptermodel vliegen kinderen als het ware in een helikopter over het thema heen waardoor ze een overzicht krijgen van wat er te leren valt, wat ze al kennen en kunnen en wat ze nog willen leren. Ze leren hun werk overzien en structureren en leren zelf zorg te dragen voor hun werkproces. Ook beoordelen en evalueren ze hun eigen werk, waarna ze zichzelf tips geven voor de toekomst. Tevens maken ze in dit helikoptermodel een mindmap, zodat ze de verkregen informatie goed kunnen ordenen. Dat past ook bij het nieuwe leren waarin een heleboel kennis op internet te vinden is en waarin het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden belangrijk is.

Cultuureducatie
Wij vinden het van belang dat de leerlingen op de Amstelschool gedurende hun schoolloopbaan van een breed cultureel aanbod profiteren. In de loop van de tijd heeft dit geleid tot een aanbod dat goed aansluit bij de thema’s die in een bepaald schooljaar aan de orde zijn. Zo staat in groep 8 bij geschiedenis de Tweede Wereldoorlog centraal en is de bijbehorende culturele excursie een bezoek aan het Anne Frankhuis.
Er is afgesproken dat elke groep jaarlijks minimaal één culturele excursie heeft dat goed in te passen is in het lesprogramma. Om een beeld te geven: in het schooljaar 2016-2017 waren er de volgende excursies:
Groepen 1 en 2 Kinderboerderij
Groep 3 Tropenmuseum, Willem Holthuysmuseum
Groep 4 Het Muiderslot
Groep 5 Naturalis
Groep 6 NEMO
Groep 7 Rijksmuseum
Groep 8 Anne Frankhuis,  Bunkermuseum IJmuiden