Klachten kunnen gemeld worden

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van studiedagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u echter van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en/of de schoolleiding aan te spreken.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, kunt u vinden op www.onderwijsgroepamstelland.nl.

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. 070 3861697
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Klachten over ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u en voor uw kind. Zij luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Zij maakt met u een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag. De contactpersonen op de Amstelschool zijn Ina Veerman en Jolanda Verwer.
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar.

Externe contactpersoon:
Mevrouw Pepita David
Mobiel: 06 34348288
Emailadres: p.david@planet.nl
Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.

Verder kunt u zich ook wenden tot het Meldpunt Vertrouwenspersonen, tel. 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief). Klachtenmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. kunnen bij de vertrouwenspersonen gemeld worden.