Medezeggenschapsraad Amstelschool wordt serieus genomen

In Nederland heeft de wetgever ouders en personeel een rol toegekend in de medezeggenschap op school. Die rol is vastgelegd in de wet medezeggenschap scholen en wordt uitgevoerd door de Medezeggenschapsraad oftewel MR. Omdat de Amstelschool deel uitmaakt van de Onderwijsgroep Amstelland, waar meer basisscholen onder vallen, is er ook een Gemeenschappelijke MR, de GMR. Deze is de overlegpartner van het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Amstelland. In de GMR zitten leerkrachten en ouders die vanuit de MR van de school zijn afgevaardigd.

De MR heeft mede-zeggenschap ten aanzien van plannen en voorstellen van de directeur, onder andere: het schoolplan, de schoolgids, de formatie, de vakantieplanning, het veiligheidsbeleid en het zorgplan. Het gaat dus om beleid op hoofdlijnen. Het doel van medezeggenschap is om te komen tot kwalitatief goede besluiten, een zo optimaal mogelijk draagvlak voor deze besluiten en het leveren van een bijdrage aan de communicatie binnen de school. In de wet is geregeld waarover de MR instemmings- of adviesrecht heeft. Een MR heeft daarnaast het recht om ongevraagd advies te geven aan de schoolleiding.
Een MR is geen controlerend orgaan. Dat is voorbehouden aan de onderwijs inspectie en het College van Bestuur.
De samenwerking tussen MR en directie wordt gekenmerkt als positief kritisch. 

De samenstelling is als volgt:

Oudergeleding:
  • Ellen Pietersen-Elings, voorzitter
  • Mirjam Oosterman, lid + GMR
  • Klaartje Harkema, lid
Personeelsgeleding:
  • Sharon Bontje, secretaris
  • Yvonne Trijsburg, lid + GMR 
  • Mark Paludanus, lid

De MR nodigt u van harte uit om eens een vergadering bij te wonen of anderszins contact met ons te zoeken als het gaat om beleidsvraagstukken. Hiervoor kunt u mailen met de MR.

Notulen en jaarverslag

Notulen_MR_1__okt_2018.pdf
Notulen_MR_2__nov_2018.pdf
Notulen_MR_3__jan_2019.pdf