Samenstelling van het team

 
 
Groep 1-2 A: juf Lisanne en juf Shewa
Groep 1-2 B: juf Paulien en juf Carla
Groep 3: juf Lieke
Groep 4: juf Marlot en juf Yvonne B.
Groep 5: juf Yvonne T en juf Marlot
Groep 6: juf Ina en juf Jolanda
Groep 7: meester Mark
Groep 8: juf Sharon

                 
 

Ondersteunend personeel

Directie: mevr. Vera Wiersema
Onderwijs assistentie: juf Astrid, juf Gemmy, juf Selma
Intern begeleider groepen 3 t/m 8: juf Jolanda
Intern begeleider groepen 1 en 2: juf Yvonne B
Gymleerkracht: juf Karlijn