Verlof buiten de schoolvakanties kan in bijzondere situaties verleend worden

Vakantieverlof kan alleen worden gegeven wanneer ouders of verzorgers vanwege specifieke aard van het beroep van één van hen niet binnen één van de schoolvakanties met de kinderen op vakantie kunnen gaan (art.13a van de Leerplichtwet 1969). Een verzoek dient dan ook vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring waaruit dit blijkt.

Een verzoek kan maar éénmaal per jaar worden goedgekeurd voor ten hoogste 10 schooldagen en dient 8 weken voor de gevraagde datum te zijn ingediend. Bovendien kan nooit goedkeuring aan een dergelijk verzoek worden gegeven wanneer dit verzoek betrekking heeft op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden; verlof 10 schooldagen of minder
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet, buiten de wil van de leerling of de ouders zijn gelegen. Hierover kan de directie van de school zelfstandig een beslissing nemen. Zo valt te denken aan:
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • Verhuizing – ten hoogste 1 dag
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogte 2 dagen)
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met directeur)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogte 4 dagen), van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag)
 • Bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders (1 dag)
 • Bij 12 1/2, 25-, 40- en 50 jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders (1 dag)
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
 • familiebezoek in het buitenland
 • goedkope tickets in laagseizoen of geen tickets meer in vakantieperiode
 • verlof voor leerling omdat een ander kind uit het gezin vakantie heeft, vakantiespreiding
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • kroonjaren, sabbatical of wereld/verre reis.
Een verzoek om extra verlof ingeval vanwege gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. Vraag daarvoor naar een aanvraagformulier op school.
NB. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.
De volledige richtlijnen voor verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de directie of administratie van onze school.

Download hier het formulier en print dit uit. Volledig ingevuld en ondertekend kunt u dit inleveren bij de directie.