Ouderbijdrage is vrijwillig en opgebouwd uit twee componenten

De OR organiseert ouderhulp en beheert het geld dat vanuit de ouderbijdrage wordt ontvangen. Deze vrijwillige bijdrage wordt door de OR geïnd per incasso, waarvoor u schriftelijk toestemming geeft. Voor het komende schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 60,- per kind (incl. schoolreis).
Deze vrijwillige bijdrage is opgebouwd uit een aantal componenten. De helft daarvan is voor het schoolreisje en de andere helft voor de overige activiteiten, zoals: culturele uitjes, sinterklaas en verschillende vieringen (Kerst, Pasen e.d.). Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 en één apart cultureel of educatief uitstapje voor alle groepen.
Voor het kamp van groep 8 wordt later in het jaar van de desbetreffende ouders een aparte bijdrage gevraagd.

Extra donatie aan de school zeer gewenst

Vanaf het schooljaar 2013-2014 vragen we u elk jaar een zelf te bepalen extra donatie voor het financieren van een bijzonder project op de Amstelschool. Deze bijdrage is uiteraard niet verplicht. In voorgaande jaren merkten we dat we goede doelen steunen met acties, maar dat we zelf ook graag zaken gerealiseerd zouden zien. De bekostiging vanuit de overheid is helaas niet altijd toereikend.
De Amstelschool zet naast uw bijdrage in op extra inkomsten van gemeente Ouderamstel, sponsors en soms extra aan te vragen projectgelden.

Jaarlijks, aan het begin van het opvolgende schooljaar, maken we duidelijk wat we graag gesponsord zouden willen hebben. U krijgt van ons ook een verantwoording over de inkomsten en de besteding van uw bijdrage van het schooljaar daarvoor. Mocht u vragen hebben daarover dan beantwoorden we die natuurlijk graag. U betaalt middels een door u ondertekende machtiging tot incasso. Mocht voor u de ouderbijdrage financieel een probleem zijn, dan kunt u dat aangeven bij Vera Wiersema, directeur. Als wij weten wat u kunt bijdragen krijgen we een goed beeld van de te verwachten inkomsten.

De totale bijdrage wordt geïnd door de ouderraad. Het extra bedrag wat u geeft staat op een spaarrekening zolang de school er geen gebruik van maakt. Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage, dan kunt u zich wenden tot de penningmeester van de ouderraad,  Louise Spaanderman (moeder van Bart in groep 5 en Arnold in groep 6).