Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs gaat over de manier waarop extra ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen wordt georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en op een onderwijsplek zitten die bij hen past. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.
 
Per 1 augustus 2014 zijn we met passend onderwijs gestart. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Er zijn in Nederland ongeveer 150 samenwerkingsverbanden, de helft voor het primair en de helft voor het voortgezet onderwijs.

Waarom wordt Passend Onderwijs ingevoerd?
Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een aantal problemen oplevert. Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen, een indicatie krijgen voor leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden. Scholen vinden de indicatiestelling vaak een langdurig en ingewikkeld proces. Scholen vinden het soms lastig om echt ondersteuning op maat te organiseren. Tot slot zijn er in het huidige systeem veel kinderen die thuiszitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat er geen goede begeleiding voor ze is op school. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen.

Wat is zorgplicht?
Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn.
Als de school aangeeft dat het kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school zorgen dat daar ook een passende plek is.

Welke ondersteuning biedt de school?
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Ook bepaalt het ondersteuningsprofiel meestal hoeveel geld de school krijgt van een samenwerkingsverband. Het ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van scholen. Het is de bedoeling dat de scholen in het samenwerkingsverband er samen voor zorgen dat er voor iedere leerling een goede plek is. 

Wat betekent Passend Onderwijs vooral? Boven alles betekent passend onderwijs dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Kinderen moeten, ongeacht hun stoornis of beperking, kunnen rekenen op onderwijs van goede kwaliteit dat ‘op maat is’ en past bij hun mogelijkheden. Ze moeten kunnen rekenen op goede deskundige leerkrachten en een uitdagende leeromgeving.