“Samen het beste uit jezelf halen”.

Wij bieden een veilige en stabiele omgeving waar iedereen elkaar kent. We staan voor kwalitatief goed onderwijs en een waardevolle bijdrage aan de opvoeding en vorming van de kinderen, gebaseerd op de christelijke identiteit. Kinderen zijn vrij om hun eigen talenten en bekwaamheden te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast begeleiden we onze kinderen bij het nemen van verantwoordelijkheid. Wij stimuleren de betrokkenheid van kinderen bij de wereld door betekenisvol onderwijs te bieden. Thema’s worden zoveel mogelijk vakoverstijgend aangeboden zodat de samenhang en verbanden duidelijk worden.

Visie

Onze school staan bekend om kleinschaligheid en een eigen identiteit waarbij we ons richten op vier pijlers:

1 Balans tussen cognitieve en creatieve ontwikkeling

Het belang van een goede balans tussen cognitieve en creatieve ontwikkeling is dat kinderen zich in brede zin ontwikkelen. Bovendien krijgen ze de kans om op verschillende manieren te leren. Wij streven ernaar dat kinderen zich op eigen niveau kunnen ontplooien, goed tot hun recht komen en de ruimte krijgen om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Om dit te behalen hebben wij gekozen om bij de cognitieve vakken handelingsgericht te werken vanuit groepsplannen met gedifferentieerde instructie en verwerking. Wij zijn tevreden wanneer ieder kind leerwinst boekt. We kijken wat ieder kind nodig heeft om de door ons gestelde doelen te behalen. Zo nodig bieden we leerlingen naast de basisstof verrijking aan en extra ondersteuning in de vorm van extra instructie of remediëring, zowel binnen als buiten de klas. Onze leerkrachten en vakdocenten geven dans-, teken-, knutsel- en muzieklessen. Daarnaast is er een open podium, waarbij gelegenheid is om bijvoorbeeld te zingen, te dansen en te acteren. Bovendien bezoekt iedere groep minstens één keer per jaar een museum, theater of muziekvoorstelling.

2 Van en met elkaar leren

De Amstelschool ontwikkelt zich verder als lerende organisatie met als doel dat iedereen van elkaar leert. Kinderen geven we meer inzicht in hun eigen ontwikkeling door hierover te praten, zodat ze gemotiveerd worden en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Daarnaast werken we met een leerlingenraad waarin leerlingen meedenken over tal van zaken op school. Binnen ons team leren we van en met elkaar door middel van intervisiebijeenkomsten en collegiale consultaties. Jaarlijks heten wij stagiaires van verschillende opleidingen welkom om van en met elkaar te leren. Wij zijn gecertificeerd als opleidingsschool voor pabo-studenten van de Marnix academie.

3 Positief pedagogisch klimaat

Wij geloven dat een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde is voor kinderen om te kunnen leren. Daarom werken wij volgens de principes van Positive Behaviour Support (PBS). Dit is een schoolbrede aanpak waarbij gewenst gedrag gestimuleerd wordt. Wij maken de kinderen duidelijk wat gewenst gedrag inhoudt en wat er van hen verwacht wordt. Wij realiseren ons dat goed voorbeeld doet volgen, modeling is hierbij een belangrijke leervorm. De kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect staan centraal.

4 Voorbereiden op de toekomst

We willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Dit doen wij door de kinderen kennis en vaardigheden te leren die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Naast taal, rekenen en andere kernvakken, leren we vaardigheden, zoals samenwerken, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken, creatieve oplossingen zoeken en jezelf leren presenteren. Stapsgewijs geven wij deze vaardigheden een structurele plek in ons onderwijs.
Our Story Image