Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan gericht op medezeggenschap, ofwel inspraak. Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR bestaat uit een afvaardiging van personeelsleden en ouders. In de MR wordt er meegedacht over het beleid van de school. De MR overlegt met de directie van de school over bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen (oa de jaarlijkse begroting), verandering van klassenindeling, de veiligheid op school, huisvesting en ouderparticipatie. De MR heeft vaak een adviserende rol, maar op een aantal punten heeft de MR ook een beslissende rol (instemmingsrecht). Dit is het geval voor onderwijskundige doelstellingen maar ook voor aanpassingen aan het schoolreglement of eventuele plannen voor fusie met een andere school. Meer informatie over de bevoegdheden van de MR zijn te vinden in artikel 10 tot en met 16 van de WMS.

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Samenstelling

De MR van de Amstelschool bestaat schooljaar 2023/2024 uit de volgende leden:

Oudergeleding:                                                                               Personeelsgeleding:

Lianne de Roo                                                                                  Sharon Bontje

Aukje Besseling (voorzitter)                                                           Lynn Distelbrink

Caecilia van Venrooy                                                                       Emiel Dellensen

De MR van de Amstelschool is te bereiken via emailadres: mr.amstelschool@ogamstelland.nl

De Amstelschool maakt onderdeel uit van de Onderwijsgroep Amstelland. De MR heeft één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland. Binnen de GMR wordt bovenschools beleid en andere aangelegenheden besproken en vindt er overleg plaats met het College van Bestuur. In schooljaar 2023-2024 wordt de Amstelschool in de GMR vertegenwoordigd door Marieken van der Avoird Masmeijer (personeelslid).    

shape image shape image shape image