Onderwijssoort

De Basis voor Ontwikkeling

Op de Amstelschool bieden wij een evenwicht in het aanleren van kennis en praktische vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. De vakken lezen, taal en rekenen vinden we uitermate belangrijk voor de ontplooiing van een kind. Ze zijn de basis voor iedere andere ontwikkeling.

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Ons leerstofjaarklassensysteem

Op onze school werken wij met een leerstofjaarklassensysteem. Hierbij zorgen wij ervoor dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase bij elkaar in de groep zitten. Onze leerkrachten geven veelal klassikaal gelaagde instructies waarna de kinderen zelfstandig of in groepjes de leerstof verwerken. Zo kunnen zij de groep standaard op drie niveaus bedienen.

 
Het voordeel van deze aanpak

Het voordeel van deze aanpak is dat bij de gelaagde instructie de snelle leerlingen na een korte instructie aan de slag kunnen gaan. De leerkracht gaat vervolgens verder met de instructie voor de gemiddelde leerlingen waarna zij ook aan het werk kunnen gaan. De kinderen die moeite hebben met de lesstof kunnen aan de instructietafel plaatsnemen voor een herhaling van de instructie of verdere uitleg.

 
Aandacht voor iedere leerling

De Amstelschool beschikt over 3 interne begeleiders; één voor de groepen 1-2 en 5-6,  één voor de groepen 3-4 en één voor de groepen 7-8. Daarnaast hebben wij een onderwijsassistent en twee leerkrachtondersteuners. Onze zorg is gericht op alle leerlingen. Zowel leerlingen die op een bepaald gebied achterblijven in hun ontwikkeling, als leerlingen die zich sneller ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten.

Onderwijsbehoeften staan centraal

Voor passend onderwijs kijken wij bij iedere leerling wat hij of zij nodig heeft om een bepaald doel te behalen. De ene leerling zal meer leertijd en een intensievere instructie of begeleiding krijgen dan de ander.

Essentieel in het omgaan met verschillen is hoe we naar kinderen kijken. Onderwijsbehoeften staan hierbij centraal:

  • Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te bereiken?
  • Om welke vaardigheid gaat het?
  • Welke aanpak heeft het hiervoor nodig?
We richten ons op de behoefte in plaats van het probleem

Door deze vragen te stellen worden we gestimuleerd om anders te gaan kijken. We richten ons niet zozeer op welk probleem het kind heeft, maar op wat het kind nodig heeft en welke aanpak een positief effect heeft. We redeneren bewust van ‘wat het kind hééft (probleem)’ naar ‘wat het kind nódig heeft’.

We bieden extra ondersteuning

Naast deze methodische aanpak zetten we ondersteuning in bij kinderen die extra hulp nodig hebben en kinderen die extra uitdaging nodig hebben. De individuele leerbehoefte van leerlingen zorgt ervoor dat wij steeds nadenken en bezig zijn met differentiatie in de groep. Hier kunt u meer over lezen bij het hoofdstuk ‘beleidsstukken’ en dan ‘schoolondersteuningsprofiel’.


Handelingsgericht werken (HGW)

Bij de werkwijze ‘Handelingsgericht werken’ gelden zeven samenhangende uitgangspunten. Dit biedt een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering. Daarnaast stelt het de vragen: wat doen we al handelingsgericht en wat zouden we meer handelingsgericht willen doen?

De zeven uitgangspunten van HGW

1 Onderwijsbehoeften staan centraal

2 Het gaat om afstemming en wisselwerking

3 De leerkracht doet ertoe

4 Positieve aspecten zijn van groot belang

5 Ons handelen is doelgericht

6 We werken constructief samen

7 De werkwijze is systematisch en transparant

Our Story Image